Effen Weg vzw Huishoudelijk reglement

Artikel 1 – Algemene bepalingen

 

 1. De vereniging genaamd Effen Weg vzw (hierna: ‘de vereniging’ of ‘de club’) is opgericht als vzw op 5 juni 2018. De zetel van de vzw is gevestigd te Deerlijk, Pladijsstraat 261. Als feitelijke vereniging is de club gestart in 2016.
 2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de meest recente versie van de statuten  van  de  vereniging,  zoals  die  op  de  griffie  van  de  rechtbank  van  koophandel  zijn neergelegd.
 3. De statuten zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad of opvraagbaar bij het clubbestuur.

 

Artikel 2 – Bestuur

 

 1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit de Algemene Vergadering met de werkende leden waaruit een Raad van Bestuur verkozen wordt. De Raad van Bestuur kan een Dagelijks Bestuur aanstellen.
 2. Toetreding, benoeming, ontslag en taken van bestuursleden en leden van de Algemene Vergadering gelden als beschreven in de s

 

Artikel 3 – Begeleiders – vrijwilligers

 1. De begeleiders vormen de kern van onze vereniging.
 2. De Raad van Bestuur of het Dagelijks Bestuur overlegt op regelmatige basis met de groep begeleiders over het reilen en zeilen van de vereniging en over de praktische organisatie van de activiteiten.

 

Artikel 4 – Toegetreden (sportende) Leden

 

 1. De vereniging bestaat verder uit de toegetreden (sportende) leden.
 2. Toegetreden leden (sportende leden) betalen een jaarlijks lidgeld en kunnen deelnemen aan de activiteiten van de club.
 3. 3. Toegetreden leden maken zoals bepaald in de statuten, geen deel uit van de Algemene Vergadering van de vzw.
 4. 4. Om toe te treden tot de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur gelden de regels zoals bepaald in de s

 

Artikel 5 Het lidmaatschap

 

 1. De aanmelding gebeurt door storting van het lidgeld op de rekening van Effen Weg VZW met vermelding van naam, voornaam en adres.
 2. De hoogte van het lidmaatschap wordt door het bestuur vastgesteld. Voor het jaar 2019 bedraagt het lidmaatschap 13 € voor individuele leden, 20 € voor een gezin (personen wonend op hetzelfde adres) en 40 € voor steunende leden.
 3.  Het bestuur draagt er zorg voor dat de leden worden aangemeld bij de Vlaamse Pijnliga VZW.

 

Artikel 6 Rechten en plichten van leden

 

Alle toegetreden leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten:

1.Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen.

 1. 2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan de wandelingen georganiseerd door Effen Weg vzw.
 2. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
 3. 4. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van het lidgeld.
 4. 5. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging.
 5. 6. Tijdens activiteiten die door de club worden georganiseerd, kan beeldmateriaal worden gemaakt. Dit materiaal kan door de club worden gebruikt voor promotionele in gedrukte vorm, op de door de club beheerde kanalen van de sociale media (zoals de website, Twitter, Facebook, …) of in persberichten enzovoort. Elk lid heeft het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn of haar beeltenis. Een lid dient dit verzet aan het bestuur schriftelijk (of via e-mail) kenbaar te mak

 

Artikel 7 Een veilige omgeving

 

 1. Een veilige sportomgeving is essentieel om alle leden vrijuit en ongestoord te laten deelnemen aan de activiteiten. Onze sportvereniging engageert zich daarom om:

a. al haar leden, bestuurders en vrijwilligers te beschermen door het afsluiten van verzekeringen
b. te streven naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten, stalken en seksuele intim Het spreekt vanzelf           dat Effen Weg vzw de stappen zal nemen die zij nodig acht indien personen betrokken bij de vereniging door leden,           ex-leden of andere derden op een h.i. ongepaste wijze benaderd worden.
c. op een gezonde en medisch verantwoorde manier te bewegen.

Deelnemers aan de wandelingen worden verondersteld ten allen tijde de aanwijzingen van de begeleiders op te volgen. Tijdens de wandelingen is onverkort het verkeersreglement van kracht, met bijzondere aandacht voor de plaats van de voetganger op de openbare weg[1].

 1. De omlopen van de wandelingen van Effen Weg vzw worden met zorg door onze begeleiders-vrijwilligers uitgestippeld. Het is niet de bedoeling dat er tijdens de wandelingen door de deelnemers nota’s worden gemaakt van het parcours. Dit is immer hinderlijk voor het tempo van de wandeling.

 

Artikel 42 van het KB van 01/12/1975 houdende van het algemene reglement op de politie van het wegverkeer (staatsblad van 09/12/1975) stelt: .

* Wanneer de voetgangers de rijbaan volgen, moeten zij zich zo dicht mogelijk aan de rand van de rijbaan houden en behoudens bijzondere omstandigheden links van de door hen gevolgde richting gaan.

* Wanneer de voetgangers het fietspad volgen, moeten zij voorrang verlenen aan de fietsers.

* De voetgangers moeten de begaanbare voetpaden of verhoogde bermen volgen en, zo er geen zijn, de andere      gedeelten van de openbare weg.

* Wanneer op minder dan 30 meter afstand een oversteekplaats is, moeten de voetgangers deze oversteekplaats gebruiken.

[1] Openbare weg = alle wegen, grote of kleine, die voor het publiek open staan. Ook de bermen, voetpaden en sloten worden hieronder begrepen.

Artikel 8 Deelnemers aan de wandelingen

 

 1. De toegetreden (sportende) leden kunnen onbeperkt aan de wandelingen van Effen Weg vzw deelnemen.
 2. Ook leden van verenigingen die onder de Vlaamse Pijnliga vzw vallen, kunnen op vertoon van hun lidkaart gratis aan de wandelingen deelnemen.
 3. Niet-leden kunnen deelnemen aan de wandelingen mits de betaling van 2 euro (tarief 2018).
 4. Personen die in het verleden door Effen Weg (feitelijke vereniging) of Effen Weg vzw werden of in de toekomst als lid worden uitgesloten, kunnen onder geen beding deelnemen aan de wandelingen.
 5. Personen die in het verleden door Effen Weg (feitelijke vereniging) werden uitgesloten, kunnen slechts lid worden van Effen Weg vzw mits uitdrukkelijke goedkeuring van de Raad van Bestuur van Effen Weg vzw.
 6. 6.Wanneer begeleiders oordelen dat deelnemers aan wandelingen het huishoudelijk reglement niet respecteren, kunnen zij deze deelnemers het recht ontzeggen deel te nemen aan de wandelingen.

 

Artikel 9. Inschrijven/uitschrijven aan de wandelingen

 

 1. De leden dienen zich in te schrijven via de website. Inschrijvingen worden afsgesloten drie uur voor het aanvangsuur.
 2. Bij de beschrijving van de wandelingen op de website staat uitgebreide informatie en veel praktische informatie (plaats van vertrek, afstand, terrein, …). Gelieve eerst grondig deze informatie te lezen, alvorens contact op te nemen met de begeleider.
 3. Deelnemers houden zelf de administratie van de inschrijvingen bij.
 4. Contact met de begeleider vindt bij voorkeur plaats via mail of sms. Bellen enkel tijdens de kantooruren (van 9.00 tot 17.00 uur).
 5. Kijk tijdig het vertrekadres na op de website/routeplanner.
 6. Carpoolen organiseren de deelnemers onder elkaar. De begeleider coördineert dit niet. De Carpoolgroep op Facebook faciliteert het samen rijden. Het naar en van het startpunt rijden, valt echter op geen enkele wijze onder de verantwoordelijkheid van Effen Weg vzw. Chauffeurs dienen uiteraard het verkeersreglement te respecteren.
 7. Bij annulatie dienen de deelnemers dit zo spoedig mogelijk te laten weten, bij voorkeur enkele dagen op voorhand. Als het niet anders kan, de ochtend zelf via sms of mail. Annulatie via een bericht op Facebook is geen annulatie.
 8. De begeleiders van Effen Weg vzw zijn vrijwilligers. Deelnemers kunnen niet verwachten dat berichten per direct beantwoord worden. Wij streven naar een antwoord binnen de 24 uur.

 

Artikel 10 Kostenvergoedingen

 1. Het bestuur is bevoegd om door de begeleiders gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden.
 2. De vereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden voor, tijdens of na de wandelingen.

 

Artikel 11 Nieuwsbrief en website

De nieuwsbrief van de club verschijnt een aantal keer per jaar, in principe elke maand. Op de website www.effenweg.be verschijnen algemene informatie, en andere nieuwsberichten. De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereniging in het algemeen niet schaden.

 

Artikel 12 Wijziging van het huishoudelijk reglement

 1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de Algemene Vergadering.

 

Artikel 13 Slotbepalingen

 1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
 2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden, bijvoorbeeld via de volgende nieuwsbrief.

Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na goedkeuring door de Algemene Vergadering.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 20/11/2018.

 

Namens de Raad van Bestuur van de vereniging.

 

De voorzitter

 

Mattias FURNIERE